Göra tidning

Klarlägg utgångspunkterna

1. Utgivarens mål och visioner med tidningen.

2. Utforma en policy som reglerar frågor såsom:

 • Roller för ansvarig utgivare, redaktör och medarbetare.
 • Kvalitetskrav, kvalitetskontroll (fackgranskning etc), kompetenskrav för medarbetare.
 • Publicistiska frågor som journalistisk integritet i förhållande till externa intressenter och till utgivaren, delaktighet från läsarna.

3. Vilken är tidningens primära målgrupp, vilka sekundära målgrupper finns det?

4. Klarlägg den redaktionella kapaciteten, inklusive frilansmedarbetare och de ekonomiska ramarna.

Klarlägg tidningens identitet

1. Vad ska tidningen handla om? Definiera tidningens nisch genom att ringa in innehållet, gärna preciserat som centrala, närliggande och perifera områden. Definierar både vad tidningen är och vad den inte är.

2. Vilken känsla ska tidningens grafiska utformning förmedla? Ringa in med beskrivande nyckelord som lättläst, seriös, pigg, sober, ungdomlig eller klassisk.

3. Hur ska det vara att läsa tidningen? Var ska den språkliga nivån ligga och vad ska läsandet ge? Tänk på identifikation, samhörighet, nya kunskaper, impulser till att själv vara aktiv etc.

Återkoppla till utgångspunkterna:

 • stämmer identiteten med mål och visioner?
 • stämmer den önskade identiteten med tidningens policy?
 • är identiteten rätt för målgruppen/målgrupperna?
 • finns rätt och tillräckliga resurser för att skapa en tidning med denna identitet?

Håller grundtankarna? Om det inte matchar, ompröva.

Utforma produkten

Kom ihåg: Varje beslut om tidningens utformning får återverkningar på det redaktionella arbetet!

 1. Sektioner, exempelvis porträtt, nyheter, fördjupning etc.
 2. Fasta avdelningar, exempelvis ledare, frågespalter, krönikor.
 3. Rytm och mix, utformning av framvagn och bakvagn.
 4. Principer för typsnittsval, användning av färger, bilder etc.

Återkoppla till utgångspunkterna och beskrivningen av tidningens identitet. Justera.

Några marknadsaspekter

1. Vilka är distributionskanalerna?

2. Hur ska lansering/marknadsföring ske?

3. I vilken mån ska tidningen finansieras av annonser? Vilken plan finns för hur det ska ske?

Pröva realismen

Räcker de ekonomiska/redaktionella resurserna (fast anställda och frilans) till för:

 • redaktionell ledning
 • textproduktion
 • formgivning, layout och tryck
 • foto/illustrationer
 • kvalitetskontroll och uppföljning
 • att sköta distributionen
 • att ”ragga”, ta emot och hantera annonser?

Håller grundtankarna? Om det inte matchar, ompröva.

Exempel på fallgropar som kan undvikas genom ett gott förarbete:

 • Bristande kvalitet; fel innehåll i förhållande till syfte eller målgrupp, sakfel, konflikter mellan innehåll och form, otydlig identitet.
 • Slöseri med resurser, fel saker kostar pengar, högre kostnader än beräknat, personella resurser utnyttjas fel.
 • Tvister om arvoden, publicistiska principer etc.
 • Missar i distributionen, tidningen når inte sin läsekrets.

Ett nollnummer är…

Ett nollnummer är ett försöksnummer av en ny tidning/tidskrift, som anger tonen för den kommande utgivningen. Nollnumret ger annonsörer och läsare ett prov på den riktiga varan, men behöver inte vara lika utförligt. Genom att använda nollnumret som underlag för avstämning/diskussioner, exempelvis med fokusgrupper av annonsörer och läsare, kan redaktionen få viktig feedback inför produktionen av det första ordinarie numret.